Browse Items (40 total)

uwoshkosh_polkandkellerletter.jpg

uwoshkosh_MN_SpatialRelationsTest_02.jpg

uwoshkosh_satc_1919_quiver.jpg

uwoshkosh_gibillpamphlet.jpg

GiBillOfRigh_512kb.mp4

uwoshkosh_normal_school_1936_quiver.jpg

uwoshkosh_vets_admission_policy.jpg

uwoshkosh_student_handbook_veteran_page_1955.jpg

uwoshkosh_osc_brochure.jpg

uwoshkosh_1946_veterans_club.jpg
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2